• Telewizja
  Telewizja
 • Internet
  Internet
 • Telefonia stacjonarna
  Telefonia stacjonarna
 • Telefonia komórkowa
  Telefonia komórkowa

Facebook

Polecamy

 

 

 

Telekomunikacja Novum ukarana

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nałożył na Telekomunikację Novum karę pieniężną w wysokości 1,5 mln złotych za występowanie do abonentów z zawyżonymi i bezpodstawnymi roszczeniami z tytułu kar abonamentowych za rozwiązanie umowy przed terminem.

Decyzja Prezesa UKE z dnia 31 października 2012 r. o nałożeniu kary została wydana w związku ze skargami abonentów na działalność Telekomunikacji Novum. W trakcie postępowania Prezes UKE >>>>

wezwał Spółkę do dostarczenia regulaminów i wzorów umów o świadczenie usług, a także cenników usług dla klientów indywidualnych. Ponadto zażądał przedstawienia procedur obowiązujących pracowników lub przedstawicieli Telekomunikacji Novum, które określają tryb i sposób składania ofert klientom, w celu zachęcenia ich do zmiany operatora na Telekomunikację Novum (tj. skorzystania z usługi świadczonej przez Telekomunikację Novum na rzecz abonenta korzystającego z przyłączenia do sieci telefonicznej innego operatora, np. do sieci Telekomunikacji Polskiej lub Netii).

 

Przeprowadzona przez Urząd analiza postępowań mediacyjnych oraz kontrola w Spółce wykazały naruszenie przepisów Prawa telekomunikacyjnego związane z dwoma rodzajami nieprawidłowo naliczanych przez Telekomunikację Novum kar umownych. Naruszenie w przypadku pierwszego rodzaju kar polegało na nieprawidłowym pomniejszaniu kwoty kary w stosunku do czasu, jaki upłynął od dnia podpisania umowy do dnia jej rozwiązania, natomiast w przypadku drugiego rodzaju kary polegało ono na występowaniu z roszczeniem zapłaty kary umownej niezwiązanej z przyznaną ulgą.

Prawo telekomunikacyjne stanowi, iż w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, związanego z ulgą przyznaną abonentowi, wysokość roszczenia z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy przez abonenta lub przez dostawcę usług z winy abonenta przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta, nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej abonentowi pomniejszonej proporcjonalnie o jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

W trakcie postępowania Prezes UKE dokonał porównania kwot żądanych w treści not wystawianych abonentom przez Telekomunikację Novum z wartością ulg przypadających na moment rozwiązania umowy. Wyniki porównania dowodzą, iż Spółka w nieprawidłowy sposób dokonywała naliczeń roszczeń z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy, zawyżając ich wartość, a także występowała z roszczeniami z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy związanymi z ulgami, które faktycznie nie zostały abonentowi przyznane.

Odnosząc się do drugiego rodzaju naruszenia, tj. do występowania w stosunku do abonentów z bezpodstawnym roszczeniem, koniecznym jest wskazanie, iż roszczenie z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy powstaje jedynie wtedy, gdy ulga została przyznana abonentowi. Telekomunikacja Novum potwierdziła, że wystąpiła z bezpodstawnymi roszczeniami do około 9000 abonentów (tj. blisko 5% abonentów Spółki). Nieprawidłowości dotyczyły okresu od maja 2011 r. do końca stycznia 2012 r. i polegały na błędnym naliczaniu opłaty wyrównawczej w zakresie ulgi związanej z aktywacją usługi w sytuacji, w której nie doszło jeszcze do aktywacji usługi u abonenta. W efekcie stosowania tych praktyk Telekomunikacja Novum bezpodstawnie wystąpiła z roszczeniami z tytułu nienależnych kar abonamentowych na łączną kwotę około 2,25 mln złotych w stosunku do abonentów, którym Spółka nie rozpoczęła świadczenia usług.

Ustalając wysokość kary Prezes UKE wziął pod uwagę dotychczasową działalność Telekomunikacji Novum, zakres naruszenia prawa oraz możliwości finansowe ukaranego podmiotu. Prezes UKE uznał, iż kara w ustalonej wysokości jest zasadna, adekwatna do stwierdzonych naruszeń oraz wypełnia podstawowe funkcje: represyjne, prewencyjne i dyscyplinujące.

Należy podkreślić, że w trakcie prowadzonego przez Urząd postępowania administracyjnego Telekomunikacja Novum wielokrotnie korzystała z przysługujących jej praw, składała wnioski dowodowe, wnosiła zarzuty, uczestniczyła w przesłuchaniach świadków, zajmowała stanowiska i tym samym w pełni korzystała ze swoich uprawnień, ograniczonych jedynie przepisami prawa.

Od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej Telekomunikacji Novum przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, składane za pośrednictwem Prezesa UKE, w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia decyzji.

Gdzie po pomoc?

Najwięcej skarg konsumenckich nadsyłanych do Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczy nieuczciwych praktyk przedstawicieli handlowych reprezentujących przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Praktyki te polegają na wprowadzaniu abonentów w błąd podczas zawierania umowy lub nawet fałszowaniu ich podpisów, a w konsekwencji naliczaniu opłat (kary umownej) za zerwanie tak zawartej umowy.

W przypadku podejrzenia oszustwa przy zawieraniu umów (podszywanie się pod innego operatora, informowanie o aneksowaniu dotychczasowej umowy w celu obniżenia cen, fałszerstwo dokumentu, informowanie o konieczności podpisania nowej umowy ze względu na rebranding operatora, itp.), UKE kieruje do Prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Urząd Komunikacji Elektronicznej wielokrotnie przestrzegał przed nieuczciwymi akwizytorami. Przypominamy żeby dokładnie przeczytać każdą umowę przed podpisaniem, sprawdzić dane akwizytora. Możemy też poprosić o wzorzec umowy, a na jej podpisanie umówić się na inny dzień. Ponadto w przypadku zawarcia umowy poza lokalem operatora mamy 10 dni na odstąpienie od tej umowy bez żadnych konsekwencji.

Centrum Informacji Konsumenckiej działające w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej udziela porad w sprawie usług telekomunikacyjnych pod numerem infolinii 801 900 853. Urząd pomaga konsumentom także poprzez prowadzenie postępowań mediacyjnych oraz możliwość poddania sprawy pod rozstrzygnięcie przez sąd polubowny.

Bezpłatnej pomocy dla poszkodowanych abonentów udzielają również miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów, Federacja Konsumentów i Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Ponadto Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta od 4 października br. prowadzi postępowanie w celu sprawdzenia, czy doszło do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przez Telekomunikację Novum oraz Telepolska. W konsekwencji UOKiK może nałożyć karę finansową w wysokości do 10% przychodów każdego z przedsiębiorców.

źródło: UKE / telix.pl

Dane SAUT

Stowarzyszenie Abonentów
Usług Telekomunikacyjnych

KRS: 0000435104
NIP: 8381845499
Regon: 146324519

Meritum Bank:
47 1300 0000 2605 1400 7122 0001

Kontakt

Home
ul. Okrzei 19
96-300 Żyrardów
Email
Telefon: +48 505 000 505
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.